اطلاعیه شماره ١٣١: اعلام همبستگی کنفرانس اتحادیه های ترانسپورت اسکاندیناوی از کارگران زندانی در ایران

روز ده نوامبر(١٩ آبان) کنفرانس بین المللی اتحادیه های کارگران ترانسپورت اسکاندیناوی با دادن بیانیه ای همبستگی خود را در حمایت از کارگران زندانی در ایران اعلام داشت. این کنفرانس در کشور دانمارک برگزار شد. […]