اطلاعیه شماره ١٣٢: صدای انسانیت از درون زندانها

از بیانیه رضا شهابی و بهنام ابراهیم زاده علیه اعدام و برای آزادی زندانیان سیاسی وسیعا حمایت کنیم شاهرخ زمانی، محمد جراحی و خالد حردانی از زندان گوهردشت به این بیانیه پیوستند جنبش علیه اعدام […]