اطلاعیه شماره ١٣٣: صدور حکم زندان برای افشین ندیمی و مهرداد صبوری دو فعال کارگری شهر سنندج

روز چهارشنبه ٤ دی ماه افشین ندیمی و مهرداد صبوری، دو فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری پس از ٥٠ روز بازداشت در اداره اطلاعات کامیاران و سنندج به ترتیب به […]