اطلاعیه شماره١٤٣ : سه کارگر دیگر پلی اکریل اصفهان همچنان در بازداشت بسر میبرند

سه کارگر معترض بازداشتی پلی اکریل اصفهان احمد صابری، عباس حقیقی و جواد لطفی روز پنج شنبه ١٧ بهمن در شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی جمهوری اسلامی در شهرستان مبارکه و به ریاست قاضی «راستی» […]