اطلاعیه شماره ١٤٥: با فشار اعتراض کارگران، سه کارگر دستگیر شده دیگر پلی اکریل نیز آزاد شدند

بدنبال تداوم اعتراضات کارگران پلی اکریل اصفهان، احمد صابری، عباس حقیقی و جواد لطفی سه کارگر دیگر بازداشتی این کارخانه، روز گذشته ١٩ بهمن با قید وثیقه از زندان دستگرد آزاد شدند. آزادی آنان را […]