اطلاعیه شماره ٢٥٠ : ١٤ نفر از معلمان بازداشتی اعتراضات دهم اسفند فردا محاکمه میشوند

فردا ٢٤ مرداد ١٤ نفر از معلمان بازداشتی دهم اسفند در دادگاه مجتمع قضایی ولیعصر محاکمه میشوند. به این احضارها وسیعا اعتراض کنیم. ده اسفند نقطه عطف مهمی در دور جدید اعتراضات معلمان بود. در […]