اطلاعیه شماره ٢٥٣: آخباری از کارگران و معلمان زندانی و محاکمه فعالین و رهبران کارگری تاکید کارگران زندانی و معلمان در بند بر حقوق پایه ای حق تشکل، حق اعتصاب و آزادی بیان

دومین جلسه محاکمه محمود صالحی و محاکمه کورش بخشنده بنا بر خبر منتشر شد ه از سوی کمیته دفاع از فعالین کارگری مهاباد روز پنجشنبه ٢٩ مرداد جلسه محمود صالحی از چهره های شناخته شده […]