اطلاعیه شماره٢٧٠:جعفر عظیم زاده یکی از رهبران کارگران ایران در آستانه دستگیری است

به سازمانهای کارگری و نهادهای انساندوست در سراسر جهان جعفر عظیم زاده یکی از رهبران کارگران ایران در آستانه دستگیری است بنا بر خبر منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران، جعفر عظیم زاده […]