اطلاعیه شماره ٢٨١: گزارشی از دیدار یک هیئت دونفرِه با احمد شهید در رابطه با وضعیت کارگران در ایران

 روز یکشنبه ۲۰ دسامبر ۲۰۱۵ هئیتی دونفره شامل  محمد کاظمی از طرف کمپین برای آزادی کارگران زندانی و بهزاد محمدی از طرف اتحاد بین المللی درحمایت از کارگران در ایران با احمد شهید، گزارشگر ویژه […]