اطلاعیه شماره ۹۴: معالجه محمد جراحی

محمد جراحی تحت معالجه درمانی قرار گرفت  در اطلاعیه های قبلی  گزارش کردیم که محمد جراحی از فعالین شناخته شده در شهر تبریز و عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های کارگری، به سرطان غده […]