اطلاعیه شماره ۹۵: آزادی سه تن از فعالین کارگری

سه تن از فعالین کارگری بازداشتی در شهر سنندج آزاد شدند  بنا بر خبری که به کمپین برای آزادی کارگران زندانی رسیده است، بدنبال یک ماه اعتراضات گسترده علیه دستگیری فعالین کارگری در شهر سنندج […]