موج عظیم پشتیبانی تشکلها و شخصیتهای مختلف ایران و جهان از جعفر عظیم زاده حمایت جهانی گسترده از کارزار لغو اتهامات امنیتی

کارزار لغو اتهامات امنیتی تحت عناوینی  چون “اخلال در نظم و امنیت ملی و..”  یک کارزار بی سابقه اجتماعی است که با بیانیه مشترک جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی از زندان و در آستانه […]