جعفر عظیم زاده آزاد شد، این پیروزی را به همگان تبریک میگوییم زنده باد اتحاد مبارزاتی شما مردم در ایران و جهان

بنا بر خبر منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران جعفر عظیم زاده رهبر سرشناس کارگری آزاد شد. بنا بر خبر جعفر عظیم زاده با قول اعاده دادرسی و رسیدگی عادلانه به پرونده اش […]