جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد به دادگاه احضار شدند

بنا بر خبر منتشر شده در کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران در نونزدهم مرداد ماه، جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد دو تن از چهره های شناخته شده کارگری از سوی شعبه ١٠١ […]