فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل درنامه ای از خامنه ای خواستار منع تعقیب داود رضوی شد

فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل (ITF) درنامه ای از خامنه ای خواستار منع تعقیب داود رضوی شد. دادگاه اولیه به داود رضوی بخاطر مبارزاتش با اتهامات امنیتی ٥ سال حکم زندان داده است.دادگاه تجدید […]