وضعیت رضا شهابی نگران کننده است، تشدید احضار فعالین کارگری و اجتماعی در سنندج

وضعیت رضا شهابی نگران کننده است تشدید احضار فعالین کارگری و اجتماعی در سنندج   رضا شهابی باید فورا آزاد شود، احضارها باید فورا متوقف شوند بنا بر خبر منتشر شده از سوی سندیکای شرکت […]