اطلاعیه شماره ٢٠٥ (بهنام ابراهیم زاده)

محاکمه بهنام ابراهیم زاده و تبعید او به بند ١ اندرزگاه رجایی شهر اطلاعیه شماره ٢٠٥ بهنام ابراهیم زاده روز ١٢ آذر بهنام ابراهیم زاده از رهبران شناخته شده کارگری در دادگاهی به ریاست “قاضی […]