زندانیان سیاسی دستگاه دو رجایی شهر، یاد شاهرخ زمانی را گرامی میدارند

شاهرخ زمانی، زندانی سیاسی و فعال کارگری در زندان رجایی شهر به طرز مشکوکی درگذشت اگر چه این اولین بار نیست که مرگ مشکوک یک زندانی سیاسی در زندان اتفاق می افتد. اما مرگ شاهرخ […]