نامه هایی از همبستگی جهانی کارگری با کارگران ایران

١- نامه شورای اتحادیه های کارگری ونکور (کانادا) در نامه ای به گای رایدر مدیر کل سازمان جهانی کار خواهان دخالت این سازمان درمورد نقض آشکار حقوق کارگران در ایران شد ٢- نامه شورای اتحادیه […]