۲۰ ژوئن روز جهانی حمایت از کارگران زندانی و زندانیان سیاسی

 ۲۰ ژوئن روز جهانی حمایت از زندانیان سیاسی است. “کمپین برای آزادی کارگران زندانی حمایت خود را از این روز مهم که به ابتکار کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی شکل گرفته است، اعلام میکند […]