نامه اعتراضی جو هارتمن دبیر کل شورای اتحادیه های کارگری ونکوور و حومه  به پایمال کردن حقوق پایه ای کارگران در ایران

بدنبال تماس مسعود ارژنگ عضو کمپین برای آزادی کارگران زندانی در کانادا و در پاسخ به نامه های درخواستی این    کمپین برای حمایت از کارگران زندانی در ایران ، جو هارتمن دبیر کل شورای […]

پیام همبستگی سعید نعما دبیر کل کنفدراسیون عمومی سندیکاهای کارگران و کارکنان عراق

در اعتراض به سرکوبگری های حکومت اسلامی سعید نعمه ناصر دبیر کل کنفدراسیون عمومی کارگران و کارکنان عراق و عضو شبکه همبستگی کارگران در خاورمیانه و شمال آفریقا در پاسخ به نامه ارسالی از سوی […]

از فراخوان ربابه رضایی برای نجات جان رضا شهابی وسیعا حمایت کنیم

مقابل وزارت کار ، ساعت ده صبح پنجم دیماه بنا بر بر بیانیه شماره ١١١ کمیته دفاع از رضا شهابی، خانم ربابه رضایی همسر شهابی عضو هیات مدیره سندیکای واحد که هم اکنون در زندان […]

وضعیت رضا شهابی نگران کننده است، تشدید احضار فعالین کارگری و اجتماعی در سنندج

وضعیت رضا شهابی نگران کننده است تشدید احضار فعالین کارگری و اجتماعی در سنندج   رضا شهابی باید فورا آزاد شود، احضارها باید فورا متوقف شوند بنا بر خبر منتشر شده از سوی سندیکای شرکت […]