بهنام ابراهیم زاده آزاد شد

روز دوم مهر ماه بهنام ابراهیم زاده از چهره های شناخته شده کارگری که در تجمع اعتراضی روز ٢٢ شهریور در حمایت از زندانیان سیاسی گوهردشت و اعتراض آنان به وضع اسفناک زندانها دستگیر شده بود، آزاد شد.

آزادی او را به بهنام عزیز، به پسرش نیما که به مبارزه متحد برای همه زندانیان در بند فراخوان داده بود و به همه خانواده و وابستگان بهنام و به همگان تبریک میگوییم.

از بازداشت شدگان ٢٢ شهریور واله زمانی عضو هیات مدیره سندیکای نقاشات استان البرز هنوز در بازداشت به سر میبرد. واله زمانی و همه زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

Shahla.daneshfar2@gmail.com

Free Them Now

٢مهر ٩٦