۱۷ روز از اعتصاب غذا بهنام ابراهیم زاده می گذرد

امروز ٢٩ آذر هفده روز است که بهنام ابراهیم زاده در اعتصاب غذا به سر میبرد. با کارزاری جهانی از بهنام ابراهیم زاده و خواستهایش حمایت و پشتیبانی کنیم.