اطلاعیه شماره 8: نامه حمایتی اتحادیه کارگران صنعتی جهان شاخه ادمونتون کانادا از فراخوان شاهرخ زمانی

بدنبال تلاشهای حبیب بکتاش از همکاران کمپین برای آزادی کارگران زندانی و تصمیم نشست ماهانه 8 نوامبر اتحادیه کارگران صنعتی جهان شاخه ادمونتون در دانشگاه آلبرتا مبنی بر حمایت از شاهرخ زمانی و کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی در ایران، از سوی این اتحادیه نامه ای خطاب به مقامات ایران ارسال شده. این اتحادیه در نامه خود خواهان آزادی فوری شاهرخ زمانی و همه کارگران زندانی از زندان شده است. متن نامه ضمیمه است.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی، شهلا دانشفر
Shahla_daneshfar@yahoo.com

کمیته حمایت از شاهرخ زمانی
freeshahrookh@gmail.com

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی-سرور کاردار
freepoliticalprisoners@googlemail.com

Mission Free Iran,Ahmad Fatemi
missionfreeiran@gmail.com; http://missionfreeiran.org
20 نوامبر 2012

ترجمه فارسی متن نامه حمایتی اتحادیه کارگران صنعتی جهان شاخه ادمونتون کانادا از فراخوان شاهرخ زمانی: