اطلاعیه شماره 75:بازداشت پدرام نصراللهی

پدرام نصر اللهی بازداشت و روانه زندان شد

روز چهارشنبه 24 آبان پدرام نصراللهی فعال کارگری و عضو کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری پس از مراجعه به دادگاه بازداشت شد. پدرام نصراللهی به جرم عضویت در کمیته هماهنگی و مبارزاتش در دفاع از حقوق کارگران توسظ دادگاه تجدید نظر رژیم اسلامی به 19 ماه زندان محکوم شده است. محکومیت به جرم عضویت در تشکل یعنی محکوم کردن کارگران به فقر و بردگی بیشتر باید وسیعا به این احکام اعتراض کرد. پدرام نصراللهی و همه کارگران زندانی باید فورا از زندان آزاد شوند. 

 کمپین برای آزادی کارگران زندانی

 شهلا دانشفر

Shahla_daneshfar@yahoo.com

بهرام سروش

, Bahram.Soroush@gmail.com

, http://free-them-now.blogspot.com

24 نوامبر 2012