اطلاعیه شماره ١٤٧ : افشین ندیمی و مهرداد صبوری دو فعال کارگری شهر سنندج آزاد شدند

بنا بر اخبار رسیده ساعت ٥ امروز ٤ اسفند، افشین ندیمی و مهرداد صبوری، دو فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکلهای کارگری بعد از نزدیک به دو ماه از زندان مرکزی سنندج آزاد شدند.آزادی افشین ندیمی و مهرداد صبوری را به این عزیزان و خانواده هایشان و به همگان تبریک میگوییم.

همه کارگران زندانی و زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

٤ بهمن ٩٢، ٢٣ فوریه ٢٠١٤

Shahla_daneshfar@yahoo.com

Bahram.Soroush@gmail.com

http://free-them-now.blogspot.com