اطلاعیه شماره ٢٦٨:علی نجاتی آزاد شد

بنا بر خبر منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران علی نجاتی از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه پس از ٣٤ روز بازداشت، ساعت ٤ بعد از ظهر امروز ٢٦ مهر ماه با قرار وثیقه یکصد میلیون تومانی آزاد شد. آزادی علی نجاتی را به او، به خانواده اش، به کارگران نیشکر هفت تپه و به همگان تبریک میگوییم.

علی نجاتی در نیمه شب ٢٤ شهریور در منزل خود دستگیر شده و به او اتهام “تبلیغ علیه نظام و ارتباط با معاندین نظام” زده شده است. در بخشی از اطلاعیه خبر اتحادیه آزاد کارگران ایران در این رابطه چنین آمده است:”علی نماینده شایسته و سازش ناپذیر کارگران نیشکر هفت تپه و از فعالین خوشنام جنبش کارگری ایران است که هیچ جرمی جز دفاع از حقوق خود و همکارانش مرتکب نشده است. سیاست وارد کردن اتهامات امنیتی به فعالین کارگری و کارگران عضو تشکلها و نهادهای مستقل کارگری، تعقیب قضائی و محکوم کردن آنان به زندانهای طویل المدت سالهاست ادامه دارد، اما اعمال چنین سیاستهایی نه تنها کارگران ایران را برای دست یابی به حقوق انسانی شان وادار به عقب نشینی نکرده است بلکه همانگونه که شاهدیم هر روزه بر دامنه اعتراضات و اعتصابات کارگری افزوده می شود.”

هم اکنون بهنام ابراهیم زاده از چهره های شناخته شده کارگری با هفت سال و ده ماه حکم، محمد جراحی یکی دیگر از فعالین شناخته شده کارگری با ٥ سال حکم و فواد و آرام زندی از فعالین کارگری در سنندج با ٤ ماه حکم در زندانند. بعلاوه تعدادی از معلمان معترض به اسامی اسماعیل عبدی، علیرضا هاشمی، رسول بداغی، عبدالرضا قنبری، محمود بهشتی، علی اکبر باغانی در بازداشت بسر میبرند.

تمامی کارگران و معلمان زندانی و همه زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند. احکام صادر شده زندان برای فعالین کارگری و زندانیان سیاسی باید فورا لغو شود. تهدید و احضار فعالین کارگری و همه فعالین سیاسی باید متوقف شود. حق تشکل، اعتصاب، تجمع و بیان از حقوق پایه ای همه کارگران و همه مردم است.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

٢٦ مهر ٩٤، ١٧ اکتبر ٢٠١٥

Shahla. Daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com