قدردانی از حمایت و پشتیبانی از کارزار حمایت از جعفر عظیم زاده و خواستهایش

از : کمپین برای آزادی کارگران زندانی

به: تمامی سازمانهای کارگری و نهادهای انساندوست در سراسر جهان

موضوع: قدردانی از حمایت و پشتیبانی از کارزار حمایت از جعفر عظیم زاده و خواستهایش

 

بدینوسیله خبر مسرت بخش آزادی جعفر عظیم زاده رهبر سرشناس کارگری در ایران را به اطلاعتان میرسانیم و قدردانی خود را از حمایت های گرم شما از جعفر عظیم زاده و از خواستهای برحقش و از کارگران در ایران اعلام میداریم.

بنا بر خبر منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران جعفر عظیم زاده  با قول اعاده دادرسی و رسیدگی عادلانه به پرونده اش و مرخصی قابل تمدید آزاد و از ساعت ٨ شب روز پنجشنبه ١٠ تیر ماه ٩٥ به اعتصاب غذای خود پایان داد.

جعفر عظیم زاده بدنبال ٦٣ روز اعتصاب غذا و جدالی سخت، آزاد شد و یک پیروزی مهم برای کارگران، معلمان و همه مردم در ایران بود. این پیروزی نتیجه کارزار قدرتمندی بود  که جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی از رهبران معترض از زندان و در آستانه روز جهانی آنرا اعلام کردند و وسیعترین حمایت ها را از سوی کارگران، معلمان و طیف های مختلفی از مردم در ایران و جهان را بدنبال داشت.

اعتراض جعفر عظیم زاده و اسماعیل عبدی از رهبران معلمان، به زدن مارک “اقدام علیه امنیت ملی” به هرگونه فعالیت کارگری و صنفی و دستگیری و زندانی کردن کارگران و معلمان و مردم معترض بود. این مبارزه هنوز تمام نشده است. هنوز شمار زیادی از فعالین کارگری به همین اتهامات در زندانند. و برای آزادی آنها ما کارزار آزادی کارگران زندانی را فعالانه ادامه میدهیم . خواستهای فوری ما در زیر آمده است و همچنان به حمایت و پشتیابنی شما نیاز داریم. با امضای این خواستها و محکوم کردن رژیم اسلامی بخاطر خواستهایش، ما را در پیشبرد این کارزار یاری دهید:

١- بهنام ابراهیم زاده، محمد جراحی ، مظفر صالح نیا، هاشم رستمی و تمام زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند.

٢-  تمامی پرونده های قضایی تشکیل شده برای فعالین کارگری و معلمان زندانی باید لغو شود. و تحقق تمام  و کمال خواستهای جعفر عظیم زاده هستیم.

٣- در اواخر ماه مه جمهوری اسلامی ٢٧ کارگر معدن آق دره را بخاطر اعتراضاتشان علیه اخراجها به شلاق کشید. بعد از آن نیز به صدور احکام وحشیانه شلاق ادامه داده است. جمهوری اسلامی بخاطر احکام شلاق باید محکوم شود و شلاق زدن ممنون گردد.

٣- برسمیت شناختن حق تشکل و حق اعتصاب و سایر حقوقی که در مقاوله نامه های سازمان جهانی کار تصریح شده

رژیمی که کارگران را دستگیر و زندانی میکند، به شلاق میکشد و سرکوب میکند، نباید در سازمان جهانی کار عضویت داشته باشد و باید از همه مراجع جهانی اخراج شود.

جعفر عظیم زاده بعد از آزادی از زندان طی پیامی مراتب قدردانی خود را از همگان اعلام داشته است که متن آنرا در لینک زیر میخوانید. ترجمه انگلیسی آن نیز ضمیمه است:

http://www.etehadeh.com/?page=news&nid=5325

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

٢ ژوئیه ٢٠١٦

Shahla. Daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com