۲۴ دی, ۱۳۹۵ کارگران ویک دنیای بهتر: سمینار بررسی اصلاح قانون کار در تهران.سخنرانی یک پرستار از ایران-۱۳ژانویه۲۰۱۷

کارگران ویک دنیای بهتر: سمینار بررسی اصلاح قانون کار در تهران.سخنرانی یک پرستار از ایران-۱۳ژانویه۲۰۱۷