پیام همبستگی سعید نعما دبیر کل کنفدراسیون عمومی سندیکاهای کارگران و کارکنان عراق

در اعتراض به سرکوبگری های حکومت اسلامی

سعید نعمه ناصر دبیر کل کنفدراسیون عمومی کارگران و کارکنان عراق و عضو شبکه همبستگی کارگران در خاورمیانه و شمال آفریقا در پاسخ به نامه ارسالی از سوی کمپین برای آزادی کارگران زندانی (Free Them Now) به اتحادیه های کارگری و نهادهای انساندوست در سراسر جهان و درخواست محکوم کردن سرکوبگری های حکومت اسلامی و حمایت از مبارزات کارگران و مردم معترض در ایران، طی نامه ای سرگشاده حمایت خود را اعلام کرده و از تمامی اتحادیه های کارگری در سراسر جهانی خواستار  همبستگی با کارگران ایران شده است.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی در نامه سرگشاده خود به اتحادیه های کارگری در سراسر جهان برخواستهای زیر تاکید کرده است:

“ما خواستار محکوم کردن قاطعانه قتل دو کولبر مرزی بانه و حمایت از مبارزات مردم در اعتراض به این جنایت هستیم. کار مناسب یا بیمه بیکاری باید برای کولبران تامین شود تا مجبور به این شغل غیر انسانی نشوند.

ما خواستار محکومیت یورش به زندانیان سیاسی و شکنجه و آزار سیستماتیک آنها در زندان هستیم. و از خواستهای برحق زندانیان سیاسی گوهر دشت قاطعانه پشتیبانی میکنیم.

ما خواستار آزادی فوری رضا شهابی و لغو حکم مجدد ٩٦٨ روز زندان وی هستیم.

ما خواستار آزادی فوری اسماعیل عبدی، محسن عمرانی، محمود بهشتی، آتنا دائمی و تمامی زندانیان سیاسی هستیم.

-ما خواستار لغو تمامی احکام امنیتی زندان برای فعالین کارگری، معلمان و فعالین اجتماعی و پایان دادن به این سرکوبها هستیم.

به جمهوری اسلامی فشار بیاورید که حقوق پایه ای کارگران و مردم ایران از جمله حق تشکل، حق اعتصاب، حق برپایی تجمع  را به رسمیت بشناسد.

دولتهای غربی، احزاب حاکم در این کشورها و رسانه های بین المللی در قبال سرکوبگری های حکومت اسلامی سكوت کرده و سی و نه سال است که  عملا در کنار این حکومت و مقابل مردم ایران قرار گرفته انند. نمونه اخیر آن قبول دعوت جمهوری اسلامی برای بازدید از زندان اوین از سفرای دول غرب است .حکومت اسلامی میخواست با این ترفند بگوید وضع غیر انسانی زندانها در ایران و رفتار خشونت آمیز حکومت با زندانیان که همواره مورد اعتراض مجامع بین المللی، مخالفین حکومت و مدافعین حقوق انسانی قرار داشته است، صحت ندارد. متاسفانه تعدادی از سفرای دول غرب در نمایش چندش آور با جنایتکاران حکومت اسلامی  همراهی کردند.

 به مماشات دول غرب و آمریکا و سکوت سازمان جهانی کار در قبال این وضعیت اعتراض کنید.

از شما تقاضا میکنیم از خواستهای فوری ما حمایت کنید و با امضای این نامه ما را در کارزار برای آزادی کارگران زندانی و فعالین اجتماعی و علیه سرکوبگریهای حکومت اسلامی یاری دهید.”.

ترجمه فارسی و متن ارژینال نامه سعید نعمه ناصر ضمیمه است:

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

٢٥ شهریور ٩٦، ١٦ سپتامبر ٢٠١٧

Shahla.daneshfar2@gmail.com

http://free-them-now.com