پیام استفانی اسمیت رئیس اتحادیه کارگران دولتی و خدمات در کانادا خطاب به کارگران ایران

به مناسبت اول مه ، روز جهانی کارگر

Untitledاستفانی اسمیت رئیش اتحادیه کارگران دولتی و خدمات در کانادا در پاسخ به نامه کمپین برای آزادی کارگران زندانی، به مناسبت روز جهانی کارگر، پیامی صمیمانه خطاب به کارگران ایران را برای مسعود ارژنگ عضو این کمپین در کانادا ارسال کرده است.  ترجمه فارسی و متن ارژینال آن ضمیمه است.

کمپین برای آزادی کارگران زندانی

http://free-them-now.com

Shahla.daneshfar2@gmail.com

٣٠ آپریل ٢٠١٧

***

پیام استفانی  اسمیت رئیس اتحادیه کارگران دولتی و خدمات در کانادا خطاب به کارگران ایران

در این اول ماه مه و از طرف بیش از ٧٣ هزار اعضای اتحادیه کارکنان دولتی و خدمات بریتیش کلمبیای کانادا، مایلم پیام همبستگی خودرا به دوستانمان در ایران بفرستم.

ما میدانیم که فعال کارگری بودن در ایران نه فقط کار شاقی است بلکه به دلیل سیاستها و عملکرد گستاخانه حکومت ایران بسیار خطرناک است. اما بدانید که ما در کنار شما ایستاده ایم. بدانید که ما برای حق شما برای نمایندگی کردن کارگران ایران ایستاده ایم. و ما کوتاه نمی آییم.

حقوق کارگری حقوق انسان است و ما از پای نمی نشینیم تا زمانی که این حق توسط همه دولتها برسمیت شناخته شود. ما همچنان بر اساس این اصل که “آنچه برای خود میخواهیم برای همه میخواهیم” زندگی و عمل خواهیم کرد.

با اعلام هبستگی

استفانی اسمیت